Grace Dance Academy

Giải Khiêu Vũ Thể Thao Bước Nhảy Doanh Nhân Cúp Vô Địch Khiêu Vũ Nghệ Thuật Tp.Hcm Mở Rộng Lần Thứ VIII 2022

SỰ KIỆN DƯỚI 3 VẬN ĐỘNG VIÊN

Thanh niên - Hạng A Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (S, C, R, P, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng B Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (S, C, R, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng C Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (C, R, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng D1 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (C, R)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng D2 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (R, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng D3 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (C, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E1 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (C)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E2 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (R)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E3 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E4 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (S)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E5 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (P)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng A Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (W, T, VW, F, Q)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng B Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (W, T, F, Q)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng C Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (W, T, Q)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng D1 Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (W, T)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng D2 Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (T, VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng D3 Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (W, VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E1 Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (W)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E2 Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (T)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E3 Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E4 Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (F)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E5 Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (Q)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng C Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (C, R, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng D1 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (C, R)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng D2 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (R, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng D3 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (C, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E1 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (C)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E2 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (R)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E3 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E4 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (S)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E5 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (P)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng C Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (W, T, Q)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng D1 Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (W, T)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng D2 Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (T, VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng D3 Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (W, VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E1 Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (W)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E2 Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (T)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E3 Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E4 Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (F)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E5 Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (Q)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng C Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (C, R, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng D1 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (C, R)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng D2 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (R, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng D3 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (C, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E1 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (C)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E2 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (R)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E3 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E4 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (S)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E5 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (P)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng C Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (W, T, Q)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng D1 Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (W, T)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng D2 Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (T, VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng D3 Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (W, VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E1 Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (W)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E2 Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (T)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E3 Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E4 Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (F)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E5 Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (Q)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng C Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (C, R, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng D1 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (C, R)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng D2 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (R, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng D3 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (C, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng E1 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (C)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng E2 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (R)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng E3 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng E4 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (S)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng E5 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (P)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng C Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (W, T, Q)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng D1 Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (W, T)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng D2 Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (T, VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng D3 Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (W, VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng E1 Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (W)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng E2 Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (T)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng E3 Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng E4 Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (F)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng E5 Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (Q)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO1 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (C)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO2 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (R)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO3 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO4 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (S)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO5 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (P)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO1 Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (W)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO2 Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (T)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO3 Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO4 Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (F)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO5 Standard ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (Q)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Showdance Latin (SD)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Showdance Standard (SD)

SBD Vận động viên Đơn vị
010 Phantom of the Opera CLB Khiêu vũ Cung Văn hóa Lao động TP.HCM

Thanh niên - Hạng A Latin ( Doanh Nhân ) (S, C, R, P, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng B Latin ( Doanh Nhân ) (S, C, R, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng C Latin ( Doanh Nhân ) (C, R, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng D1 Latin ( Doanh Nhân ) (C, R)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng D2 Latin ( Doanh Nhân ) (R, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng D3 Latin ( Doanh Nhân ) (C, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E1 Latin ( Doanh Nhân ) (C)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E2 Latin ( Doanh Nhân ) (R)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E3 Latin ( Doanh Nhân ) (J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E4 Latin ( Doanh Nhân ) (S)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E5 Latin ( Doanh Nhân ) (P)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng A Standard ( Doanh Nhân ) (W, T, VW, F, Q)

SBD Vận động viên Đơn vị
009 (M) Tăng Cẩnm Huy - (F) Lê Hiệp Hòa CLB Khiêu vũ Cung Văn hóa Lao động TP.HCM

Thanh niên - Hạng B Standard ( Doanh Nhân ) (W, T, VW, F)

SBD Vận động viên Đơn vị
009 (M) Tăng Cẩnm Huy - (F) Lê Hiệp Hòa CLB Khiêu vũ Cung Văn hóa Lao động TP.HCM

Thanh niên - Hạng C Standard ( Doanh Nhân ) (W, T, VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng D1 Standard ( Doanh Nhân ) (W, T)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng D2 Standard ( Doanh Nhân ) (T, VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng D3 Standard ( Doanh Nhân ) (W, VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E1 Standard ( Doanh Nhân ) (W)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E2 Standard ( Doanh Nhân ) (T)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E3 Standard ( Doanh Nhân ) (VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E4 Standard ( Doanh Nhân ) (F)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E5 Standard ( Doanh Nhân ) (Q)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng C Latin ( Doanh Nhân ) (C, R, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng D1 Latin ( Doanh Nhân ) (C, R)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng D2 Latin ( Doanh Nhân ) (R, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng D3 Latin ( Doanh Nhân ) (C, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E1 Latin ( Doanh Nhân ) (C)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E2 Latin ( Doanh Nhân ) (R)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E3 Latin ( Doanh Nhân ) (J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E4 Latin ( Doanh Nhân ) (S)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E5 Latin ( Doanh Nhân ) (P)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng C Standard ( Doanh Nhân ) (W, T, VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng D1 Standard ( Doanh Nhân ) (W, T)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng D3 Standard ( Doanh Nhân ) (W, VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E1 Standard ( Doanh Nhân ) (W)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E2 Standard ( Doanh Nhân ) (T)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E3 Standard ( Doanh Nhân ) (VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E4 Standard ( Doanh Nhân ) (F)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E5 Standard ( Doanh Nhân ) (Q)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng D2 Standard ( Doanh Nhân ) (T, VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng C Latin ( Doanh Nhân ) (C, R, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng D1 Latin ( Doanh Nhân ) (C, R)

SBD Vận động viên Đơn vị
012 (M) Nguyễn Văn Tùng - (F) Đàm Thị Thúy Hắng CLB Vũ Bình Dancesport Tây Ninh

Trung niên 2 - Hạng D2 Latin ( Doanh Nhân ) (R, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng D3 Latin ( Doanh Nhân ) (C, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E1 Latin ( Doanh Nhân ) (C)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E2 Latin ( Doanh Nhân ) (R)

SBD Vận động viên Đơn vị
012 (M) Nguyễn Văn Tùng - (F) Đàm Thị Thúy Hắng CLB Vũ Bình Dancesport Tây Ninh

Trung niên 2 - Hạng E3 Latin ( Doanh Nhân ) (J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E4 Latin ( Doanh Nhân ) (S)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E5 Latin ( Doanh Nhân ) (P)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng C Standard ( Doanh Nhân ) (W, T, VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng D1 Standard ( Doanh Nhân ) (W, T)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng D2 Standard ( Doanh Nhân ) (T, VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng D3 Standard ( Doanh Nhân ) (W, VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E1 Standard ( Doanh Nhân ) (W)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E2 Standard ( Doanh Nhân ) (T)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E3 Standard ( Doanh Nhân ) (VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E4 Standard ( Doanh Nhân ) (F)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E5 Standard ( Doanh Nhân ) (Q)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng C Latin ( Doanh Nhân ) (C, R, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng D1 Latin ( Doanh Nhân ) (C, R)

SBD Vận động viên Đơn vị
003 (M) Nguyễn Huy Hùng - (F) Trần Thị Lệ Chi SKYDANCE
012 (M) Nguyễn Văn Tùng - (F) Đàm Thị Thúy Hắng CLB Vũ Bình Dancesport Tây Ninh

Trung niên 3 - Hạng D2 Latin ( Doanh Nhân ) (R, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng D3 Latin ( Doanh Nhân ) (C, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng E1 Latin ( Doanh Nhân ) (C)

SBD Vận động viên Đơn vị
003 (M) Nguyễn Huy Hùng - (F) Trần Thị Lệ Chi SKYDANCE

Trung niên 3 - Hạng E2 Latin ( Doanh Nhân ) (R)

SBD Vận động viên Đơn vị
003 (M) Nguyễn Huy Hùng - (F) Trần Thị Lệ Chi SKYDANCE
012 (M) Nguyễn Văn Tùng - (F) Đàm Thị Thúy Hắng CLB Vũ Bình Dancesport Tây Ninh

Trung niên 3 - Hạng E3 Latin ( Doanh Nhân ) (J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng E4 Latin ( Doanh Nhân ) (S)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng E5 Latin ( Doanh Nhân ) (P)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng C Standard ( Doanh Nhân ) (W, T, VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng D1 Standard ( Doanh Nhân ) (W, T)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng D2 Standard ( Doanh Nhân ) (T, VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng D3 Standard ( Doanh Nhân ) (W, VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng E1 Standard ( Doanh Nhân ) (W)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng E2 Standard ( Doanh Nhân ) (T)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng E3 Standard ( Doanh Nhân ) (VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng E4 Standard ( Doanh Nhân ) (F)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng E5 Standard ( Doanh Nhân ) (Q)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO1 Latin ( Doanh Nhân ) (C)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO2 Latin ( Doanh Nhân ) (R)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO3 Latin ( Doanh Nhân ) (J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO4 Latin ( Doanh Nhân ) (S)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO5 Latin ( Doanh Nhân ) (P)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO1 Standard ( Doanh Nhân ) (W)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO2 Standard ( Doanh Nhân ) (T)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO3 Standard ( Doanh Nhân ) (VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO4 Standard ( Doanh Nhân ) (F)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO5 Standard ( Doanh Nhân ) (Q)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Showdance Latin DN (SD)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Showdance Standard DN (SD)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng FC Latin ( Doanh Nhân ) (C, R, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng FD1 Latin ( Doanh Nhân ) (C, R)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng FD2 Latin ( Doanh Nhân ) (R, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng FD3 Latin ( Doanh Nhân ) (C, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng F1 Latin ( Doanh Nhân ) (C)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng F2 Latin ( Doanh Nhân ) (R)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng F3 Latin ( Doanh Nhân ) (J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng F4 Latin ( Doanh Nhân ) (S)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng F5 Latin ( Doanh Nhân ) (P)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng FC Standard ( Doanh Nhân ) (W, T, Q)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng FD1 Standard ( Doanh Nhân ) (W, T)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng FD2 Standard ( Doanh Nhân ) (T, VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng FD3 Standard ( Doanh Nhân ) (W, VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng F1 Standard ( Doanh Nhân ) (W)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng F2 Standard ( Doanh Nhân ) (T)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng F3 Standard ( Doanh Nhân ) (VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng F4 Standard ( Doanh Nhân ) (F)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng F5 Standard ( Doanh Nhân ) (Q)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng FC Latin ( Doanh Nhân ) (C, R, J)

SBD Vận động viên Đơn vị
002 Bùi Thị Thuỷ SKYDANCE

Trung niên 1 - Hạng FD1 Latin ( Doanh Nhân ) (C, R)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng FD2 Latin ( Doanh Nhân ) (R, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng FD3 Latin ( Doanh Nhân ) (C, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng F1 Latin ( Doanh Nhân ) (C)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng F2 Latin ( Doanh Nhân ) (R)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng F3 Latin ( Doanh Nhân ) (J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng F4 Latin ( Doanh Nhân ) (S)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng F5 Latin ( Doanh Nhân ) (P)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng FC Standard ( Doanh Nhân ) (W, T, Q)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng FD1 Standard ( Doanh Nhân ) (W, T)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng FD2 Standard ( Doanh Nhân ) (T, VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng FD3 Standard ( Doanh Nhân ) (W, VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng F1 Standard ( Doanh Nhân ) (W)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng F2 Standard ( Doanh Nhân ) (T)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng F3 Standard ( Doanh Nhân ) (VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng F4 Standard ( Doanh Nhân ) (F)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng F5 Standard ( Doanh Nhân ) (Q)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng FC Latin ( Doanh Nhân ) (C, R, J)

SBD Vận động viên Đơn vị
002 Bùi Thị Thuỷ SKYDANCE

Trung niên 2 - Hạng FD1 Latin ( Doanh Nhân ) (C, R)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng FD2 Latin ( Doanh Nhân ) (R, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng FD3 Latin ( Doanh Nhân ) (C, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng F1 Latin ( Doanh Nhân ) (C)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng F2 Latin ( Doanh Nhân ) (R)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng F3 Latin ( Doanh Nhân ) (J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng F4 Latin ( Doanh Nhân ) (S)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng F5 Latin ( Doanh Nhân ) (P)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng FC Standard ( Doanh Nhân ) (W, T, Q)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng FD1 Standard ( Doanh Nhân ) (W, T)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng FD2 Standard ( Doanh Nhân ) (T, VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng FD3 Standard ( Doanh Nhân ) (W, VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng F1 Standard ( Doanh Nhân ) (W)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng F2 Standard ( Doanh Nhân ) (T)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng F3 Standard ( Doanh Nhân ) (VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng F4 Standard ( Doanh Nhân ) (F)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng F5 Standard ( Doanh Nhân ) (Q)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng FC Latin ( Doanh Nhân ) (C, R, J)

SBD Vận động viên Đơn vị
002 Bùi Thị Thuỷ SKYDANCE

Trung niên 3 - Hạng FD1 Latin ( Doanh Nhân ) (C, R)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng FD2 Latin ( Doanh Nhân ) (R, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng FD3 Latin ( Doanh Nhân ) (C, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng F1 Latin ( Doanh Nhân ) (C)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng F2 Latin ( Doanh Nhân ) (R)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng F3 Latin ( Doanh Nhân ) (J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng F4 Latin ( Doanh Nhân ) (S)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng F5 Latin ( Doanh Nhân ) (P)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng FC Standard ( Doanh Nhân ) (W, T, Q)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng FD1 Standard ( Doanh Nhân ) (W, T)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng FD2 Standard ( Doanh Nhân ) (T, VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng FD3 Standard ( Doanh Nhân ) (W, VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng F1 Standard ( Doanh Nhân ) (W)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng F2 Standard ( Doanh Nhân ) (T)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng F3 Standard ( Doanh Nhân ) (VW)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng F4 Standard ( Doanh Nhân ) (F)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng F5 Standard ( Doanh Nhân ) (Q)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng A Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (CC, RB, BB, BT, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng B Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (RB, BB, BT, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng C Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (RB, BB, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng D1 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (BT, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng D2 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (CC, RB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng D3 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (BB, PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng D4 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (TG, V)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng D5 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (CC, BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E1 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (CC)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E2 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (RB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E3 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E4 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (BT)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E5 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E6 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E7 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (V)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E8 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (Salsa)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E10 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (Bachata)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng B Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (RB, BB, BT, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng C Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (RB, BB, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng D1 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (BT, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng D2 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (CC, RB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng D3 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (BB, PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng D4 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (TG, V)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng D5 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (CC, BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E1 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (CC)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E2 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (RB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E3 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E4 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (BT)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E5 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E6 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E7 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (V)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E8 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (Salsa)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E10 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (Bachata)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng B Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (RB, BB, BT, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng C Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (RB, BB, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng D1 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (BT, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng D2 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (CC, RB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng D3 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (BB, PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng D4 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (TG, V)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng D5 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (CC, BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E1 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (CC)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E2 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (RB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E3 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E4 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (BT)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E5 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E6 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E7 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (V)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E8 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (Salsa)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E10 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (Bachata)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng B Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (RB, BB, BT, TG)

SBD Vận động viên Đơn vị
004 (M) Nguyễn Thị Ngoc Anh - (F) Lữ Ngọc Thái CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM
006 (M) Lữ Ngọc Thái - (F) Nguyễn thị ngọc Anh CLB NGỌC TRÍ Q12.TPHCM

Trung niên 3 - Hạng C Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (RB, BB, TG)

SBD Vận động viên Đơn vị
004 (M) Nguyễn Thị Ngoc Anh - (F) Lữ Ngọc Thái CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM

Trung niên 3 - Hạng D1 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (BT, TG)

SBD Vận động viên Đơn vị
001 (M) Trần Văn Quảng - (F) Huỳnh Bích Ảnh Cty TNHH 1TV - Phòng khám đa khoa Lê Thành
004 (M) Nguyễn Thị Ngoc Anh - (F) Lữ Ngọc Thái CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM

Trung niên 3 - Hạng D2 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (CC, RB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng D3 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (BB, PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng D4 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (TG, V)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng D5 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (CC, BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng E1 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (CC)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng E3 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng E4 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (BT)

SBD Vận động viên Đơn vị
001 (M) Trần Văn Quảng - (F) Huỳnh Bích Ảnh Cty TNHH 1TV - Phòng khám đa khoa Lê Thành

Trung niên 3 - Hạng E6 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng E7 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (V)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng E8 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (Salsa)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng E10 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (Bachata)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng ATN Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (CC, RB, BB, BT, TG, PS, V)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO1 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (CC)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO2 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (RB)

SBD Vận động viên Đơn vị
011 (M) QUÁCH XUÂN LÀNH - (F) TRẦN THỊ THÚY HẰNG Doanh nghiệp Thời Trang Forever 22 Trần Thúy Hằng

Vô địch - Hạng EO3 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO4 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (BT)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO5 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (TG)

SBD Vận động viên Đơn vị
011 (M) QUÁCH XUÂN LÀNH - (F) TRẦN THỊ THÚY HẰNG Doanh nghiệp Thời Trang Forever 22 Trần Thúy Hằng

Vô địch - Hạng EO6 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO7 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (V)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO8 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (Salsa)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO10 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (Bachata)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Showdance Nghệ Thuật (SD)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng A Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (CC, RB, BB, BT, TG)

SBD Vận động viên Đơn vị
014 (M) Trần văn Phẩm - (F) Đàm Thị Thúy Hắng CLB Vũ Bình Dancesport Tây Ninh

Thanh niên - Hạng B Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (RB, BB, BT, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng C Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (RB, BB, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng D1 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (BT, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng D2 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (CC, RB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng D3 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (BB, PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng D4 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (TG, V)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng D5 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (CC, BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E1 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (CC)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E2 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (RB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E3 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E4 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (BT)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E5 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E6 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E7 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (V)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E8 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (Salsa)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E10 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (Bachata)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng B Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (RB, BB, BT, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng C Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (RB, BB, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng D1 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (BT, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng D2 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (CC, RB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng D3 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (BB, PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng D4 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (TG, V)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng D5 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (CC, BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E1 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (CC)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E2 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (RB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E3 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E4 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (BT)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E5 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E6 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E7 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (V)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E8 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (Salsa)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E10 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (Bachata)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng B Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (RB, BB, BT, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng C Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (RB, BB, TG)

SBD Vận động viên Đơn vị
014 (M) Trần văn Phẩm - (F) Đàm Thị Thúy Hắng CLB Vũ Bình Dancesport Tây Ninh

Trung niên 2 - Hạng D1 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (BT, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng D2 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (CC, RB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng D3 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (BB, PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng D4 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (TG, V)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng D5 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (CC, BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E1 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (CC)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E2 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (RB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E3 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E4 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (BT)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E5 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E6 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E7 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (V)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E8 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (Salsa)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E10 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (Bachata)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng B Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (RB, BB, BT, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng C Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (RB, BB, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng D1 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (BT, TG)

SBD Vận động viên Đơn vị
001 (M) Trần Văn Quảng - (F) Huỳnh Bích Ảnh Cty TNHH 1TV - Phòng khám đa khoa Lê Thành

Trung niên 3 - Hạng D2 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (CC, RB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng D3 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (BB, PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng D4 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (TG, V)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng D5 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (CC, BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng E1 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (CC)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng E2 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (RB)

SBD Vận động viên Đơn vị
001 (M) Trần Văn Quảng - (F) Huỳnh Bích Ảnh Cty TNHH 1TV - Phòng khám đa khoa Lê Thành

Trung niên 3 - Hạng E3 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng E4 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (BT)

SBD Vận động viên Đơn vị
001 (M) Trần Văn Quảng - (F) Huỳnh Bích Ảnh Cty TNHH 1TV - Phòng khám đa khoa Lê Thành

Trung niên 3 - Hạng E5 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (TG)

SBD Vận động viên Đơn vị
001 (M) Trần Văn Quảng - (F) Huỳnh Bích Ảnh Cty TNHH 1TV - Phòng khám đa khoa Lê Thành

Trung niên 3 - Hạng E6 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng E7 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (V)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng E8 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (Salsa)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng E10 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (Bachata)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng ATN Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (CC, RB, BB, BT, TG, PS, V)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO1 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (CC)

SBD Vận động viên Đơn vị
014 (M) Trần văn Phẩm - (F) Đàm Thị Thúy Hắng CLB Vũ Bình Dancesport Tây Ninh

Vô địch - Hạng EO2 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (RB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO3 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO4 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (BT)

SBD Vận động viên Đơn vị
014 (M) Trần văn Phẩm - (F) Đàm Thị Thúy Hắng CLB Vũ Bình Dancesport Tây Ninh

Vô địch - Hạng EO5 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO6 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO7 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (V)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO8 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (Salsa)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO10 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (Bachata)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Showdance Nghệ Thuật DN (SD)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng A Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (CC, RB, BB, BT, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng B Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (RB, BB, BT, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng C Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (RB, BB, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng D1 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BT, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng D2 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (CC, RB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng D3 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BB, PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng D4 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (TG, V)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng D5 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (CC, BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E1 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (CC)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E2 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (RB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E3 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E4 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BT)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E5 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E6 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thanh niên - Hạng E10 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (Bachata)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng B Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (RB, BB, BT, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng C Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (RB, BB, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng D1 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BT, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng D2 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (CC, RB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng D3 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BB, PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng D4 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (TG, V)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng D5 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (CC, BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E1 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (CC)

SBD Vận động viên Đơn vị
007 (M) Lữ Ngọc Thái - (F) Đổ thị ngọc Ánh CLB NGỌC TRÍ Q12.TPHCM

Trung niên 1 - Hạng E2 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (RB)

SBD Vận động viên Đơn vị
007 (M) Lữ Ngọc Thái - (F) Đổ thị ngọc Ánh CLB NGỌC TRÍ Q12.TPHCM

Trung niên 1 - Hạng E3 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E4 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BT)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 1 - Hạng E5 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (TG)

SBD Vận động viên Đơn vị
007 (M) Lữ Ngọc Thái - (F) Đổ thị ngọc Ánh CLB NGỌC TRÍ Q12.TPHCM

Trung niên 1 - Hạng E6 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng B Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (RB, BB, BT, TG)

SBD Vận động viên Đơn vị
007 (M) Lữ Ngọc Thái - (F) Đổ thị ngọc Ánh CLB NGỌC TRÍ Q12.TPHCM

Trung niên 2 - Hạng C Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (RB, BB, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng D1 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BT, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng D2 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (CC, RB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng D3 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BB, PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng D4 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (TG, V)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng D5 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (CC, BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E1 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (CC)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E2 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (RB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E3 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E4 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BT)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E5 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 2 - Hạng E6 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng C Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (RB, BB, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng D1 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BT, TG)

SBD Vận động viên Đơn vị
001 (M) Trần Văn Quảng - (F) Huỳnh Bích Ảnh Cty TNHH 1TV - Phòng khám đa khoa Lê Thành

Trung niên 3 - Hạng D2 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (CC, RB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng D3 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BB, PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng D4 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (TG, V)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng D5 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (CC, BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng E1 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (CC)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Trung niên 3 - Hạng E2 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (RB)

SBD Vận động viên Đơn vị
001 (M) Trần Văn Quảng - (F) Huỳnh Bích Ảnh Cty TNHH 1TV - Phòng khám đa khoa Lê Thành
006 (M) Lữ Ngọc Thái - (F) Nguyễn thị ngọc Anh CLB NGỌC TRÍ Q12.TPHCM

Trung niên 3 - Hạng E3 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BB)

SBD Vận động viên Đơn vị
006 (M) Lữ Ngọc Thái - (F) Nguyễn thị ngọc Anh CLB NGỌC TRÍ Q12.TPHCM

Trung niên 3 - Hạng E4 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BT)

SBD Vận động viên Đơn vị
001 (M) Trần Văn Quảng - (F) Huỳnh Bích Ảnh Cty TNHH 1TV - Phòng khám đa khoa Lê Thành
006 (M) Lữ Ngọc Thái - (F) Nguyễn thị ngọc Anh CLB NGỌC TRÍ Q12.TPHCM

Trung niên 3 - Hạng E5 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (TG)

SBD Vận động viên Đơn vị
001 (M) Trần Văn Quảng - (F) Huỳnh Bích Ảnh Cty TNHH 1TV - Phòng khám đa khoa Lê Thành
006 (M) Lữ Ngọc Thái - (F) Nguyễn thị ngọc Anh CLB NGỌC TRÍ Q12.TPHCM

Trung niên 3 - Hạng E6 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô Địch Trung Niên 1-2-3 - Hạng EO10 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (Bachata)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng D1 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BT, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng D2 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (CC, RB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng D3 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BB, PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng D4 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (TG, V)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng D5 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (CC, BB)

SBD Vận động viên Đơn vị
008 (M) Nguyễn Tấn Trụ - (F) Nguyễn Thị Hoàng Tâm CLB SAO VIỆT

Cao Niên - Hạng E1 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (CC)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng E2 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (RB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng E3 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng E4 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BT)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng E5 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng E6 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng ATN Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (CC, RB, BB, BT, TG, PS, V)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO1 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (CC)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO2 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (RB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO3 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO4 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BT)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO5 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO6 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO7 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (V)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO8 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BB 2N)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO9 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (Salsa)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO10 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (Bachata)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng EO11 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (Tango Argentine)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thầy trò Thanh niên - Hạng B Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (RB, BB, BT, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thầy trò Thanh niên - Hạng C Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (RB, BB, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thầy trò Thanh niên - Hạng D1 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BT, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thầy trò Thanh niên - Hạng D2 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (CC, RB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thầy trò Thanh niên - Hạng D3 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BB, PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thầy trò Thanh niên - Hạng D4 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (TG, V)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thầy trò Thanh niên - Hạng D5 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (CC, BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thầy trò Thanh niên - Hạng E1 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (CC)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thầy trò Thanh niên - Hạng E2 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (RB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thầy trò Thanh niên - Hạng E3 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thầy trò Thanh niên - Hạng E4 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BT)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thầy trò Thanh niên - Hạng E5 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thầy trò Thanh niên - Hạng E6 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thầy trò Trung niên - Hạng B Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (RB, BB, BT, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thầy trò Trung niên - Hạng C Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (RB, BB, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thầy trò Trung niên - Hạng D1 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BT, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thầy trò Trung niên - Hạng D2 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (CC, RB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thầy trò Trung niên - Hạng D3 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (BB, PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thầy trò Trung niên - Hạng D4 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (TG, V)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thầy trò Trung niên - Hạng D5 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (CC, BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thầy trò Trung niên - Hạng E1 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (CC)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thầy trò Trung niên - Hạng E2 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (RB)

SBD Vận động viên Đơn vị
005 (M) Dương Đình Khoa - (F) Trần Thị Minh Kiều CLB khiêu vũ MK
011 (M) QUÁCH XUÂN LÀNH - (F) TRẦN THỊ THÚY HẰNG Doanh nghiệp Thời Trang Forever 22 Trần Thúy Hằng

Thầy trò Trung niên - Hạng E3 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thầy trò Trung niên - Hạng E4 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BT)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Thầy trò Trung niên - Hạng E5 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (TG)

SBD Vận động viên Đơn vị
005 (M) Dương Đình Khoa - (F) Trần Thị Minh Kiều CLB khiêu vũ MK
011 (M) QUÁCH XUÂN LÀNH - (F) TRẦN THỊ THÚY HẰNG Doanh nghiệp Thời Trang Forever 22 Trần Thúy Hằng

Thầy trò Trung niên - Hạng E6 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cộng tổng tuổi 85 - Hạng B Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (RB, BB, BT, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cộng tổng tuổi 85 - Hạng C Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (RB, BB, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cộng tổng tuổi 85 - Hạng D1 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BT, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cộng tổng tuổi 85 - Hạng D2 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (CC, RB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cộng tổng tuổi 85 - Hạng D3 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BB, PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cộng tổng tuổi 85 - Hạng D4 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (TG, V)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cộng tổng tuổi 85 - Hạng D5 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (CC, BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cộng tổng tuổi 85 - Hạng E1 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (CC)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cộng tổng tuổi 85 - Hạng E2 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (RB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cộng tổng tuổi 85 - Hạng E3 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cộng tổng tuổi 85 - Hạng E4 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BT)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cộng tổng tuổi 85 - Hạng E5 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cộng tổng tuổi 85 - Hạng E6 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cộng tổng tuổi 100 - Hạng B Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (RB, BB, BT, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cộng tổng tuổi 100 - Hạng C Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (RB, BB, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cộng tổng tuổi 100 - Hạng D1 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BT, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cộng tổng tuổi 100 - Hạng D2 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (CC, RB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cộng tổng tuổi 100 - Hạng D3 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BB, PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cộng tổng tuổi 100 - Hạng D4 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (TG, V)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cộng tổng tuổi 100 - Hạng D5 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (CC, BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cộng tổng tuổi 100 - Hạng E1 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (CC)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cộng tổng tuổi 100 - Hạng E2 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (RB)

SBD Vận động viên Đơn vị
005 (M) Dương Đình Khoa - (F) Trần Thị Minh Kiều CLB khiêu vũ MK
011 (M) QUÁCH XUÂN LÀNH - (F) TRẦN THỊ THÚY HẰNG Doanh nghiệp Thời Trang Forever 22 Trần Thúy Hằng

Cộng tổng tuổi 100 - Hạng E3 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cộng tổng tuổi 100 - Hạng E4 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BT)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cộng tổng tuổi 100 - Hạng E5 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (TG)

SBD Vận động viên Đơn vị
005 (M) Dương Đình Khoa - (F) Trần Thị Minh Kiều CLB khiêu vũ MK
011 (M) QUÁCH XUÂN LÀNH - (F) TRẦN THỊ THÚY HẰNG Doanh nghiệp Thời Trang Forever 22 Trần Thúy Hằng

Cộng tổng tuổi 100 - Hạng E6 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cộng tổng tuổi 120 - Hạng B Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (RB, BB, BT, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cộng tổng tuổi 120 - Hạng C Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (RB, BB, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cộng tổng tuổi 120 - Hạng D1 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BT, TG)

SBD Vận động viên Đơn vị
001 (M) Trần Văn Quảng - (F) Huỳnh Bích Ảnh Cty TNHH 1TV - Phòng khám đa khoa Lê Thành

Cộng tổng tuổi 120 - Hạng D2 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (CC, RB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cộng tổng tuổi 120 - Hạng D3 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BB, PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cộng tổng tuổi 120 - Hạng D4 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (TG, V)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cộng tổng tuổi 120 - Hạng D5 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (CC, BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cộng tổng tuổi 120 - Hạng E1 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (CC)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cộng tổng tuổi 120 - Hạng E2 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (RB)

SBD Vận động viên Đơn vị
001 (M) Trần Văn Quảng - (F) Huỳnh Bích Ảnh Cty TNHH 1TV - Phòng khám đa khoa Lê Thành

Cộng tổng tuổi 120 - Hạng E3 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cộng tổng tuổi 120 - Hạng E4 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BT)

SBD Vận động viên Đơn vị
001 (M) Trần Văn Quảng - (F) Huỳnh Bích Ảnh Cty TNHH 1TV - Phòng khám đa khoa Lê Thành

Cộng tổng tuổi 120 - Hạng E5 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (TG)

SBD Vận động viên Đơn vị
001 (M) Trần Văn Quảng - (F) Huỳnh Bích Ảnh Cty TNHH 1TV - Phòng khám đa khoa Lê Thành

Cộng tổng tuổi 120 - Hạng E6 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Ladies Thanh niên - Hạng E1 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (CC)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Ladies Thanh niên - Hạng E2 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (RB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Ladies Thanh niên - Hạng E3 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Ladies Thanh niên - Hạng E4 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BT)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Ladies Thanh niên - Hạng E5 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Ladies Thanh niên - Hạng E6 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Ladies Trung niên - Hạng E1 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (CC)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Ladies Trung niên - Hạng E2 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (RB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Ladies Trung niên - Hạng E3 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Ladies Trung niên - Hạng E4 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (BT)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Ladies Trung niên - Hạng E5 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Ladies Trung niên - Hạng E6 Nghệ Thuật ( Cúp Mở Rộng ) (PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

LineDance Thanh niên (LineDance)

Chưa có vận động viên đăng ký.

LineDance Trung niên (LineDance)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng C Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (C, R, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng D1 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (C, R)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng D2 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (R, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng D3 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (C, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng E1 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (C)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng E2 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (R)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng E3 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng E4 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (S)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng E5 Latin ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (P)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng C Latin ( Doanh Nhân ) (C, R, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng D1 Latin ( Doanh Nhân ) (C, R)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng D2 Latin ( Doanh Nhân ) (R, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng D3 Latin ( Doanh Nhân ) (C, J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng E1 Latin ( Doanh Nhân ) (C)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng E2 Latin ( Doanh Nhân ) (R)

SBD Vận động viên Đơn vị
008 (M) Nguyễn Tấn Trụ - (F) Nguyễn Thị Hoàng Tâm CLB SAO VIỆT

Cao Niên - Hạng E3 Latin ( Doanh Nhân ) (J)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng E4 Latin ( Doanh Nhân ) (S)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng E5 Latin ( Doanh Nhân ) (P)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng B Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (RB, BB, BT, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng C Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (RB, BB, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng D1 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (BT, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng D2 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (CC, RB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng D3 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (BB, PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng D4 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (TG, V)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng D5 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (CC, BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng E1 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (CC)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng E2 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (RB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng E3 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng E4 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (BT)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng E5 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng E6 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng E7 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (V)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng E8 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (Salsa)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng E10 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân - Bạn Nhảy ) (Bachata)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng B Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (RB, BB, BT, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng C Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (RB, BB, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng D1 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (BT, TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng D2 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (CC, RB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng D3 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (BB, PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng D4 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (TG, V)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng D5 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (CC, BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng E1 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (CC)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng E2 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (RB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng E3 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (BB)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng E4 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (BT)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng E5 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (TG)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng E6 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (PS)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng E7 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (V)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng E8 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (Salsa)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Cao Niên - Hạng E10 Nghệ Thuật ( Doanh Nhân ) (Bachata)

Chưa có vận động viên đăng ký.